Prins Hendrikbrug Beweegbaar & Oostelijke vaarroute Leeuwarden

De binnenstad van Leeuwarden verdient meer beleving aan en bij het water; de watersporter verdient een aangename en veilige, alternatieve vaarroute door onze historische stad, in plaats van om Leeuwarden heen te varen via het Van Harinxmakanaal dat vooral bedoeld is voor de beroepsvaart. Tijd voor een architectonische eyeopener in plaats van een onwrikbare betonnen plaat, tijd voor een nieuwe, net als voor 1969, beweegbare Prins Hendrikbrug in hartje Leeuwarden.

Het beweegbaar maken van die brug betekent meer dan een brugopening.  Het draagt bij aan vernieuwing van dit deel van de stad, aan verbetering van de kwaliteit van de bebouwde en bewoonde omgeving, aan beleving, aan versterking van een creatievere invulling van de veranderende binnenstad, waar meer ruimte ontstaat voor diversiteit na decennialang gedomineerd te zijn door met name detailhandel.

De Museumhaven die aan de rand van de binnenstad ooit is bedacht en waar ik me als bestuurslid om bekommer, maakt links en rechts van die Prins Hendrikbrug onlosmakelijk deel uit van de historie en de toekomst van die binnenstad. De haven en de schepen zijn de metafoor van het ontstaan van de handelsstad Leeuwarden met verzekeraars, banken, ambacht en industrie. Dat verhaal willen we blijven uitdragen en meer dynamiek in ‘onze’ haven ontstaat juist door aankomende en vertrekkende schepen, door de reuring om brug. En het water gaan we benadrukken, dat water dat nog steeds voor bedrijven als Koopmans en Friesland Campina even verderop langs het kanaal, ieder moment van de dag van onschatbare waarde is. Bedrijven bovendien die voor de stad van evengrote waarde zijn in economisch en sociaal-economisch opzicht.

Om de droom van de weer beweegbare brug te realiseren, boden Chris Borsten en ik in december 2014 aan de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, ons burgerinitiatief aan. De brug immers is de voorwaarde om de oostelijke vaarroute te realiseren. Er is veel gebeurd, iedere keer zetten we een stapje naar ons einddoel, het ontsluiten van de recreatieve oostelijke vaarroute van Leeuwarden, kijk maar op Leeuwarden Vaart Om de Oost.

Stapjes zetten in een politieke wereld om je droom te realiseren…kop d’r voor en doorzetten.