Prins Hendrikbrug Beweegbaar & Oostelijke vaarroute Leeuwarden

De binnenstad van Leeuwarden verdient meer beleving aan en bij het water; de watersporter verdient een aangename en veilige, alternatieve vaarroute door onze historische stad. Dat betekent in plaats van om Leeuwarden heen te moeten varen via het Van Harinxmakanaal dat vooral bedoeld is voor de beroepsvaart, gewoon door de stad via de oostelijke route (Greuns, Nieuwe Kanaal). Tijd voor een architectonische eyeopener in plaats van een onwrikbare betonnen plaat… tijd voor een nieuwe, weer beweegbare Prins Hendrikbrug in hartje Leeuwarden.

Het beweegbaar maken van die brug betekent meer dan een brugopening.  Het draagt bij aan vernieuwing van dit deel van de stad, aan verbetering van de kwaliteit van de bebouwde en bewoonde omgeving, aan beleving, aan versterking van een culturele en creatievere invulling van de veranderende binnenstad.

De Museumhaven aan de Willemskade maakt links en rechts van die Prins Hendrikbrug onlosmakelijk deel uit van de historie en de toekomst van die binnenstad. De haven en de schepen zijn de metafoor van het ontstaan van de handelsstad Leeuwarden met verzekeraars, banken, ambacht en industrie. Dat verhaal, dat culturele dna, willen we blijven uitdragen en meer dynamiek in ‘onze’ haven ontstaat juist door aankomende en vertrekkende schepen, door de reuring om brug.

Om de droom van de weer beweegbare brug te realiseren, boden Chris Borsten en ik in december 2014 aan de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, ons burgerinitiatief aan. De brug immers is de voorwaarde om de oostelijke vaarroute te realiseren. Er is veel gebeurd, iedere keer zetten we een stapje naar ons einddoel, het ontsluiten van de recreatieve oostelijke vaarroute van Leeuwarden. In 2017 werden de eerste voorontwerpen gepresenteerd in de raad.

In 2018 werd duidelijk dat de politiek realisatie van de brug toch net niet aandurfde; het sociale domein kampte met grote tekorten. Dat domein bleek een klem, waarin andere initiatieven zoals de brug vast kwamen te zitten.

Inmiddels zet de provincie door met het o.a. het (deels) verbreden en verdiepen van het Van Harinxmakanaal om de beroepsvaart klasse Va beter te faciliteren. Voor de recreatievaart is in de nieuwste plannen van de provincie bitter weinig plek, noch voor het economisch belang van toerisme op en over water. De veiligheid van de recreatievaart komt met de uitvoeringsplannen de komende jaren weer verder onder druk komt te staan. Het wordt tijd -ik schrijf oktober 2019- om de beweegbare Prins Hendrikbrug weer duidelijker als redelijk en veilig alternatief onder de aandacht te brengen, als deel van de oostelijke vaarroute door Leeuwarden.

Nu, anno januari 2020 hebben de wethouders De Haan en Douwstra van Leeuwarden een ambitiedocument geschreven dat o.a. ziet op spoorverdieping. Consequentie: een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal, net zoals de provincie wil. Prima plan. Alleen vergeten ze dat er nog een spoorbrug ligt, en nog een onbstakel in de vorm van de Harinxmabrug (Goutum). Dat betekent dat het recreatieverkeer nog steeds het groter en zwaarder wordende beroepsverkeer in de weg zit. Wij pleiten voor veiligheid voor beroepsvaart op het Van Harinxmakanaal en een veilige route voor het recreatieverkeer door de stad. Scheiden van de twee verkeersstromen op het water kan: wij zeggen, doe het dan ook zo snel als het kan. Er is maar 1 obstakel: de Prins Hendrikbrug. Als je die kosten afzet tegen de majeure investeringen van het spooraquaduct en de verdere verdieping van het spoor kan niemand meer zeggen “er is geen geld”.  

En zo gaan we door, zolang als nodig. Op een dag is die onwrikbare plaat weg, en ligt er een brug. Een beweegbare brug.